فاوا یا نفت! مساله این است

صد و اندی سال است که در راهِ نوش و راحت و شادیِ نفت گام می نهیم و گاه و بیگاه دم از عدمِ وابستگی «طلای سیاه» می زنیم. اما هر چه در این راهِ نیمش ننگ، نیمش نا مِرفته ایم، کمتر یافته ایم.آری ای نفت! اکنون نفست گرفته! اما فاوا هم درمانِدردِ تنگی نفسِ تو است هم گریزی به راهِ بی برگشت و با فرجامِ نوآوری و سرآمدی…

تحقیقات تنها کلید توسعه پایدار

بین آنها که می گویند که انسان ترجیح می دهد که فرشته افول کرده باشد تا میمون عروج کرده، ما به هزار یک دلیل و از همه مهم تر به دلیل اعتقاداتمان، ما با گروه اول هم داستانیم. اما، می دانیم اگر قرار بود تنها به اعتقادمان اتکا می کردیم، باید اکنون به جای تلفن همراه هم چنان مانند سرخ پوست ها با دود با هم ارتباط برقرار می کردیم. بنابراین بیایید اندیشمندانه نگاهمان به آینده باشد و گذشته چراغ راهمان. با ما همراه شوید تا نگذاریم که منافع بلند مدت ساکنان این کره خاکی، فدای مقاصدِسودجویانه کوتاه مدت شود.

پانزده سال در راه

ضرب المثلی اسپانیایی هست که می گوید :« ای مسافر راهی وجود ندارد، راه با رفتن ساخته می شود»؛ شاید حکایت ما قبیله سیمرغ سامانه باشد. سیزده سال از در راه رفتنیم و در این راه بسته به شرایط روز و گذر ایام هم به ارتفاعاتِ نرم افزار و «فناوری اطلاعات» صنعت مان عاشقانه سرک کشیده ایم و هم دشواری ها و دست انداز های سخت افزار و بخشِ «ارتباطات و مخابرات» را به جان خریدیم. چه کوره راه ها که نرفتیم، چه عشق ها که نکردیم و چه تجربیات که نیاموختیم. هر چه بود و هر چه هست هم برای ما و هم برای مشتریان و همکاران ما در این راه توشه ای اکنون دیگر سنگین از تجربه را کشوری که کار کردن در آن مثل حرکت بر روی راه های مالرو و سنگ لاخ سخت است، باقی است. توشه گذشته مان را ببینید، شاید گذشته و آینده ما و شما بیش از پیش به هم شبیه باشد.

یاران، همراهان و یاریگران

یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران یاران، همراهان و یاریگران .

خبر هایی نزدیک به رسیدن

خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن خبر هایی نزدیک به رسیدن.

حرف های در گوشی برای همراهان دائمی

گفته اند که :«زکات علم نشر آن است» اما در عین حال از لسان الغیب آموخته ایم که «هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد» پس در دیار ما سیمرغی ها «مرغ زیرک نزند درچمن شپر ده سرای». پس اگر سیمرغی هستی بیا تا حدیث دیگری بشنوی.

مسوولیت اجتماعی شرکت

مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت اجتماعی شرکت مسوولیت.

Back to Top